Wij respecteren de privacy van iedereen die in contact komt met Triqs Educatief, vandaar de privacyverklaring. Wij zorgen er graag voor dat de persoonlijke informatie die u ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt. In deze privacyverklaring wordt beschreven hoe Triqs Educatief met persoonsgegevens omgaat.

DOELEINDEN EN GRONDSLAGEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt voor het aangaan en verdiepen van de relatie met Triqs Educatief.
Indien u zich via de website, of op een andere manier, opgeeft voor een activiteit van Triqs Educatief (bijvoorbeeld een bijeenkomst, de nieuwsbrief of een aanvraag voor bepaalde informatie), iets bestelt of gebruik maakt van onze diensten, dan kunnen wij uw gegevens ook verder gebruiken voor het toezenden van daaraan gerelateerde, relevante informatie over Triqs Educatief.

WELKE GEGEVENS WORDEN VERWERKT

Voor elke dienst vragen we u om bepaalde gegevens in te vullen. Zo is een geldig e-mailadres nodig voor het toesturen van de nieuwsbrief, en zijn contact- en factuurgegevens nodig voor het bestellen van een product of dienst.

BEWAARTERMIJNEN

Wanneer iemand zich aanmeldt voor de nieuwsbrief, bewaart Triqs Educatief de persoonsgegevens gedurende de termijn waarin diegene zich niet heeft afgemeld voor de nieuwsbrief. Daarnaast zal Triqs Educatief de persoonsgegevens bewaren voor de termijn waarin zij dit relevant acht in het kader van haar dienstverlening. Bovengenoemde termijnen gelden tenzij Triqs Educatief op grond van een wettelijke bepaling verplicht is persoonsgegevens langer te bewaren.

GEGEVENS OVER GEBRUIK VAN DE WEBSITE EN COOKIES

Op de site kunnen bezoekgegevens worden bijgehouden. U kunt dat instellen in de cookie-instellingen zoals die bij het opstarten van de website worden getoond. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Deze gegevens worden gebruikt om de website te optimaliseren. Om analyses uit te voeren maken wij gebruik van Google Analytics. Daarbij maken wij gebruik van de privacy-vriendelijke instellingen van Google. Meer informatie over de privacygevolgen hiervan is te vinden op de site van de Autoriteit Persoonsgegevens. Lees hierover ook het privacybeleid van Google voor meer informatie. 

Op de website zijn mogelijk ook links opgenomen naar websites van derden. Hoewel deze website(s) met zorg geselecteerd zijn, draagt Triqs Educatief geen verantwoordelijkheid ten aanzien van deze derden en de manier waarop zij met (persoons)gegevens omgaan.

NIEUWSBRIEF

U kunt zich via de website aanmelden voor de algemene nieuwsbrief van Triqs Educatief. Hiermee informeren wij geïnteresseerden over ontwikkelingen die relevant zijn voor de onderwijssector. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

UITNODIGINGEN EN OVERIGE MAILINGS

Indien u deelneemt aan een activiteit van Triqs Educatief of indien u informatie aanvraagt bij Triqs Educatief, zullen wij uw e-mailadres gebruiken om u op onregelmatige basis te informeren over relevante bijeenkomsten, dienstverlening, producten, etc. Daarnaast heeft Triqs Educatief enkele mailing lists rond specifieke onderwerpen waaraan wij u kunnen toevoegen op eigen verzoek, of omdat dit voortkomt uit eerder bijgewoonde activiteiten. U kunt altijd aangeven geen mailings meer te willen ontvangen door u direct af te melden van een mailing list, of door rechtstreeks contact met ons op te nemen.

VERSTREKKING AAN DERDEN

Triqs Educatief verstrekt geen persoonsgegevens aan derde partijen anders dan op grond van de wet, op uw verzoek of aan verwerkers die in opdracht van Triqs Educatief bepaalde werkzaamheden verrichten (zoals de mailtoolprovider, de CRM-provider, hostingpartij en IT-beheerder).

INFORMATIEVERZOEKEN, INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

U kunt ons schriftelijk of per e-mail op de hoogte stellen indien u niet meer wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten. Indien u meer informatie wilt over Triqs Educatief, ons privacybeleid, of een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering wilt doen, neem dan contact op via onderstaand adres. Hier kunt u ook terecht als u een klacht wilt indienen. Klachten over verwerkingen kunnen ook worden ingediend bij de nationale privacytoezichthouder.

Triqs Educatief
Eiffelstraat 66-70
8013 RT  ZWOLLE

Postbus 30172
8003 CD  ZWOLLE

038 – 466 15 70 / info@triqseducatief.nl

AANPASSEN PRIVACYVERKLARING

Wij behouden ons het recht voor deze verklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd. Triqs educatief adviseert de gebruiker dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt op 9 juli 2018.


Triqs Educatief is mede-ondertekenaar van het Convenant Digitale Onderwijsmiddelen en Privacy 3.0, voor meer informatie Privacy Convenant Onderwijs.