Kapablo primair

Observatie en ontwikkeling in het primair onderwijs

Kapablo primair is een doeltreffend, tot in de details uitgewerkte vaardigheidsmeter ter verbetering van de onderwijskwaliteit van het primair onderwijs. Lesobservaties, aan de hand van zorgvuldig samengestelde criteria van effectief leraargedrag in negen domeinen, geven een goed beeld van de mate waarin effectief gedrag waarneembaar is tijdens de les. Deze observatie wordt uitgevoerd door een getrainde Kapablo-auditor van uw eigen organisatie.

Maar veel belangrijker nog: Kapablo biedt bestuurders, schoolleiders en leraren krachtige tools om te werken aan effectief onderwijs.


BEKWAAMHEID

De kijkpunten van Kapablo zijn gebaseerd op de nieuwste wetenschappelijke inzichten voor goed onderwijs en bevatten ook de beoordelingscriteria van de onderwijsinspectie. Daarnaast bieden ze onderbouwde handvatten voor de kwalificatie van leraren, gebaseerd op de bekwaamheidseisen van de CAO (startbekwaam – basisbekwaam – vakbekwaam).


OBSERVATIE LERAREN PO

De kern van het Kapablo-pakket bestaat uit het observatie-instrument voor leraren in het primair onderwijs. Hiermee kunnen auditoren (schoolleiders, adjunct-directeuren, etc..) leraren dus observeren en van feedback voorzien op 9 domeinen, waarvan uit onderzoeksliteratuur blijkt dat zij bijdragen aan een effectief leerklimaat voor leerlingen. De leraar krijgt op die manier specifieke feedback, waarmee hij/zij direct aan de slag kan. De leraar beschikt over een eigen inlogpagina waar hij/zij kan werken aan de professionele ontwikkeling, bijvoorbeeld door de beschikbare informatie in de E-learning te raadplegen.


GESPREKKENCYCLUS EN BEKWAAMHEIDSEISEN

Gesprekkencyclus

De CAO PO verplicht de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken te voeren over het (toekomstig) functioneren: een pop-gesprek, een of meer functioneringsgesprekken en een beoordelingsgesprek.
Het observeren van leraren met Kapablo levert een goede basis voor het invullen van deze Gesprekkencyclus, zoals te zien is in de afbeelding.
De bekwaamheidseisen voor leraren (voorheen ‘SBL-competenties’) bestaan voor een deel uit instructievaardigheden, die worden geobserveerd met de kijkwijzer van Kapablo Primair. Maar het is ook mogelijk een completer beeld te krijgen door een optionele, aanvullende lijst te gebruiken, waarin de overige vaardigheden zijn opgenomen. Met de combinatie van deze twee lijsten voldoet de observatie aan de wettelijke eisen voor een pop-, functionerings- en/of beoordelingsgesprek zoals vastgelegd in de wet BIO.


Ter ondersteuning van de eigen professionalisering kan de leraar zelfevaluaties in Kapablo invullen. Daarnaast kan de leraar bijvoorbeeld de Selfcam gebruiken om het verloop van een les in beeld te krijgen. Daarnaast is het natuurlijk ook mogelijk op 360 graden feedback te vragen.


ANDERE OBSERVATIELIJSTEN VOOR MEDEWERKERS

Kapablo is ook in te zetten voor andere doelgroepen:

  • Leraarondersteuners en onderwijsassistenten PO
  • Vakleraren PO
  • Intern begeleiders
  • Leraren (V)SO
  • Leraarondersteuners en onderwijsassistenten (V)SO


RAPPORTAGE & ANALYSES VAARDIGHEIDSMETER

De schoolleider kan met de gegevens uit alle observaties de meest uiteenlopende analyses maken. Deze kunnen bij dragen aan het collectieve leren op een school. Verschillende rapporten maken inzichtelijk waar de kracht van een schoolteam ligt als het gaat om instructiegedrag. Daaruit blijkt ook waar nog ontwikkeling mogelijk is. De schoolleider heeft met Kapablo een instrument in handen dat zowel op individueel als op teamniveau de juiste input geeft voor een ontwikkelingsgesprek. Natuurlijk geeft Kapablo ook de juiste informatie die nodig is bij het toekennen van bekwaamheidskwalificaties, conform de cao PO.

Wat de schoolleider op schoolniveau kan, kan de bestuurder ook op organisatieniveau. Met de rapportagemodule kan de bestuurder analyses maken, die interessante invalshoeken geven om het ontwikkelgesprek met elkaar over aan te gaan. Daarnaast krijgt de bestuurder voortgangsinformatie en inzicht in de beoordelaarssubjectiviteit.


PO-RAAD

Kapablo is goedgekeurd door de PO-Raad en voldoet dus aan de door de PO-Raad gestelde eisen.


INTERNE SCHOOLAUDIT

In Kapablo is ook een kijkwijzer voor interne schoolaudits opgenomen, waarmee een school kan worden gescoord op de volgende kwaliteitsaspecten:

  • Onderwijsproces
  • Schoolklimaat
  • Onderwijsresultaten
  • Kwaliteitszorg en ambities
  • Financieel beheer

Deze lijst is bedoeld voor auditteams die binnen hun bestuur de ontwikkeling van de scholen volgen.

MEER WETEN?

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Joost Laninga of Arthur Weynschenk.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.