Kapablo opvang

Kwaliteitszorg in de kinderopvang

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. De Wet IKK verbetert de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang.

Per pijler zijn er verschillende maatregelen op een rij gezet die de kwaliteit van kinderopvang op termijn moeten gaan verbeteren. Bij een van de pijlers ´Kinderopvang is een vak´ krijgen alle pedagogisch medewerkers recht op coaching on the job, door een hbo-geschoolde pedagogisch coach of beleidsmedewerker. In het  opleidingsplan moet de houder uitleggen hoe er wordt gewerkt aan (permanente) educatie van medewerkers.

Met Kapablo Opvang kunt u als organisatie op een doelmatige manier pedagogisch medewerkers coachen om het vak van Kinderopvang (nog) beter onder de knie te krijgen.


HET KWALITEITSSYSTEEM

Kapablo Opvang is een online systeem voor kwaliteitszorg in de kinderopvang. Door het gedetailleerd observeren van het primaire proces kan eenvoudig en snel inzicht worden verkregen in de ontwikkelmogelijkheden van zowel uw medewerkers als de gehele organisatie.

Kapablo Opvang maakt gebruik van observatielijsten die specifiek zijn ontwikkeld voor het observeren van pedagogisch medewerkers. Door inzicht te geven in de eigen observaties, zelfevaluaties uit te voeren en de E-learning te raadplegen kunnen uw medewerkers zelfstandig hun professionele ontwikkeling vormgeven.

ZICHT OP KWALITEIT

De observatielijst die wordt gebruikt in Kapablo Opvang is o.a. gebaseerd op het Toezichtkader Onderwijsinspectie en het Veldinstrument GGD. Bij deze observatielijst hoort een diagnosemodel, welke is opgebouwd vanuit de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven. Een specifieke rapportage maakt inzichtelijk hoe de relatie kan worden gelegd tussen de observatielijst en deze 4 basisdoelen.

KINDEROPVANG EN BSO

Door gebruik te maken van een leeftijdsfilter (0-2, 2-12 en 8-12) worden verschillende observatiepunten binnen de lijst aan- of uitgezet waardoor deze zowel geschikt is voor kinderopvang als voor de buitenschoolse opvang (BSO). Dit maakt Kapablo Opvang uitermate prettig in gebruik, omdat het best zo kan zijn dat uw medewerkers bij een andere leeftijdscategorie ander (on)gewenst gedrag laten zien.

INTEGRAAL KINDCENTRUM

Kapablo Opvang is geschikt voor een zelfstandige kinderopvang, maar zeker ook voor Integraal Kindcentrum (IKC). In het laatste geval is het mogelijk om Kapablo Primair (observatie-instrument voor het primair onderwijs) te koppelen en dus binnen dezelfde applicatie zowel zicht te hebben op het pedagogisch klimaat van de kinderopvang als van het primair onderwijs.

LICENTIE

Om gebruik te kunnen maken van Kapablo Opvang is een licentie benodigd; neemt u contact op met onze productspecialist Joost Laninga voor het bespreken van de mogelijkheden.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.