Kapablo opvang

Kwaliteitszorg in de kinderopvang

De Wet Innovatie en Kwaliteit Kinderopvang (IKK) is op 1 januari 2018 in werking getreden. De Wet IKK beoogt de kwaliteit en de toegankelijkheid van de kinderopvang te verbeteren.

In de wet zijn per pijler verschillende maatregelen op een rij gezet die de kwaliteit van kinderopvang op termijn moeten gaan verbeteren. Een van de maatregelen van de pijler Kinderopvang is een vak is dat alle pedagogisch medewerkers recht krijgen op coaching on the job, door een hbo-geschoolde pedagogisch coach of beleidsmedewerker. In het opleidingsplan moet de organisatie daarom aangeven hoe er wordt gewerkt aan (permanente) educatie van medewerkers.

Kapablo Opvang kunt u op een doelmatige manier uw pedagogisch medewerkers coachen om het vak van kinderopvang (nog) beter onder de knie te krijgen, en daarmee te voldoen aan de wettelijke eisen.


HET KWALITEITSSYSTEEM

Kapablo Opvang is een online systeem voor kwaliteitszorg in de kinderopvang. Hiermee kunt u de gang van zaken in de groepen observeren, het primaire proces in uw organisatie. Hierdoor krijgt u zicht op de ontwikkelmogelijkheden van zowel uw medewerkers als de organisatie.

Kapablo Opvang maakt gebruik van observatielijsten die specifiek zijn ontwikkeld voor het observeren van pedagogisch medewerkers. Doordat Kapablo inzicht geeft in de eigen observaties, zelfevaluaties mogelijk maakt en in de E-learning relevante documentatie biedt, kunnen uw medewerkers ook zelfstandig hun professionele ontwikkeling vormgeven. Daarnaast vormen de observaties een goede basis voor de coaching en het monitoren van ontwikkeling.


ZICHT OP KWALITEIT

De observatielijst die wordt gebruikt in Kapablo Opvang is o.a. gebaseerd op het Toezichtkader Onderwijsinspectie en het Veldinstrument GGD. Bij deze observatielijst hoort ook een diagnosemodel dat is gebaseerd op de 4 pedagogische basisdoelen van Riksen-Walraven. Een observatierapportage maakt daardoor inzichtelijk hoe de relatie kan worden gelegd tussen de observatieresultaten en deze 4 basisdoelen.


KINDEROPVANG EN BSO

Door gebruik te maken van een leeftijdsfilter (0-2, 2-12 en 8-12 jaar) kunt u verschillende observatiepunten binnen de lijst aan- of uitzetten. Hierdoor is Kapablo Opvang zowel geschikt is voor kinderopvang als voor de buitenschoolse opvang (BSO).


INTEGRAAL KINDCENTRUM

Kapablo Opvang is geschikt voor een zelfstandige kinderopvang, maar zeker ook voor Integraal Kindcentrum (IKC). In het laatste geval is het mogelijk om ook Kapablo Primair (observatie-instrument voor het primair onderwijs) in te zetten. Hierdoor kan de directie binnen dezelfde applicatie zicht krijgen op zowel het pedagogisch klimaat van de kinderopvang als de kwaliteit van het primair onderwijs.


LICENTIE

Om gebruik te kunnen maken van Kapablo Opvang heeft u een licentie nodig. Heeft u hier belangstelling voor, dan kunt u contact opnemen met onze productspecialist Joost Laninga, die met u de mogelijkheden kan bespreken.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.