Cadenza VHM

Professionalisering door observatie

De Cadenza Vaardigheidsmeter (afgekort VHM) is ontwikkeld om de professionalisering van leraren te monitoren. De belangrijkste elementen van het vakmanschap van de leraar zijn ‘vertaald’ naar een kijkwijzer met alle relevante indicatoren van goed onderwijs. Iedere indicator is vervolgens uitgewerkt in vaardigheden die een leraar moet tonen om goed te scoren op de indicator.


Triqs Educatief heeft de kijkwijzer gebruikt als basis voor een webbased digitaal volgsysteem: de Cadenza Vaardigheidsmeter. Met het jaarlijks afnemen van de Cadenza VHM krijgt een school zicht en grip op de vaardigheden van zowel individuele leraren als het team als geheel.

In de kijkwijzer komen alle de cao-indicatoren uit de cao PO aan de orde. Hiermee kan de Cadenza VHM een belangrijke rol spelen in de gesprekkencyclus.


ONTWIKKELCYCLUS

In de VHM wordt een cyclus doorlopen van meten, waarderen, bijleren, controleren:

Meten: de schoolleider observeert een les aan de hand van een kijkwijzer die alle relevante indicatoren voor instructiegedrag bevat; dit zijn ook de indicatoren waar de inspectie naar kijkt. De indicatoren bestaan uit vaardigheden die zijn geformuleerd in waarneembare gedragstermen.

Er kan voor gekozen worden de leraar vooraf de lijst als zelfevaluatie in te laten vullen.

Waarderen: tijdens het nagesprek met de leraar ligt de focus vooral op de ontwikkeling. De leraar reflecteert met de schoolleider of leidinggevende op de les die is geobserveerd. In het verslag van de observatie worden ontwikkelafspraken met de leraar vastgelegd.

Bijleren: met de ontwikkelpunten kan de leraar gericht aan de slag.

Controleren: na de ontwikkelperiode volgt een hermeting, die gericht is op de gemaakte ontwikkelafspraken. Zo krijgt de leraar direct feedback op zijn eigen ontwikkeling.


WAT LEVERT WERKEN MET VHM OP?

 • De schoolleider krijgt grip op de kwaliteit van het lesgeven.
 • De schoolleider heeft het functioneren van alle leraren op ieder moment overzichtelijk in beeld en kan scholing en ontwikkeling geloofwaardig koppelen aan de vaardigheden die aanscherping behoeven.
 • Het dashboard van de VHM biedt iedere gebruiker inzicht in de stand van zaken op het eigen niveau. De leraar vindt er de eigen observaties, en de schoolleider die van de leraren van de school. De bovenschools directeur heeft inzage in de gegevens van alle scholen.
 • De schoolleider wordt getraind in daadwerkelijk objectief observeren en leert observaties te vertalen naar ontwikkeltrajecten voor leraren.
 • Met de VHM kan van iedere les het bekwaamheidsniveau worden vastgesteld; start-, basis- of vakbekwaam. Daarnaast zijn er diagnosemodellen beschikbaar voor de 21e eeuwse vaardigheden en de uitvoering van het directe instructiemodel.
 • De VHM-training maakt deel uit van de leergang ‘Sturen op kwaliteit in de klas’. Deze leergang dekt het thema ‘Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’ af voor de herregistratie in het Schoolleidersregister. Schoolleiders die de leergang volgen, krijgen extra praktijkopdrachten en colleges en stellen o.a. een reflectieverslag op waarin de eigen leiderschapsvaardigheden in relatie tot schoolontwikkeling met de Vaardigheidsmeter wordt uitgediept. Wie de VHM-training al heeft voltooid, kan bij het volgen van deze leergang vrijstelling krijgen voor de praktijktraining.


INVESTEER IN KWALITEIT VAN HET TEAM

De kwaliteit van het team is bepalend voor goede onderwijsopbrengsten. Het gaat daarbij niet alleen om de vaardigheden van de leraren, maar bijvoorbeeld ook om die van de schoolleider en van de intern begeleider(s). Behalve voor leraren in het Primair Onderwijs, bevat de Cadenza Vaardigheidsmeter ook kijkwijzers voor:

 • Lerarenondersteuners (PO en (V)SO)
 • Intern begeleiders
 • Schoolleiders
 • Docenten in het VO
 • Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang


INVESTEER IN DE KWALITEIT VAN DE SCHOOL

In de Cadenza Vaardigheidsmeter is ook een kijkwijzer voor interne schoolaudits opgenomen, waarmee een school kan worden gescoord op de volgende kwaliteitsaspecten:

 • Onderwijsproces
 • Schoolklimaat
 • Onderwijsresultaten
 • Kwaliteitszorg en ambities
 • Financieel beheer

De lijst is bedoeld voor auditteams die binnen hun bestuur de ontwikkeling van de scholen volgen.


MEER INFORMATIE

Voor meer informatie over Cadenza VHM kunt contact opnemen met Claire Renardel.

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.