Cadenza VHM

Professionalisering door observatie

De Cadenza Vaardigheidsmeter (afgekort VHM) is ontwikkeld om het professionaliseren van leraren te monitoren. De belangrijkste elementen van het vakmanschap van de leraar zijn daarom ‘vertaald’ naar een kijkwijzer met alle relevante indicatoren van goed onderwijs. Iedere indicator is vervolgens uitgewerkt in vaardigheden die een leraar moet tonen om goed te scoren op de indicator.


Triqs Educatief heeft de kijkwijzer gebruikt als basis voor een webbased digitaal volgsysteem: de Cadenza Vaardigheidsmeter. Met het jaarlijks afnemen van de Cadenza VHM krijgt een school zicht en grip op de vaardigheden van zowel individuele leraren als het team als geheel.


ONTWIKKELCYCLUS

In de VHM wordt niet alleen een observatie ingevoerd, maar wordt een cyclus doorlopen van meten, waarderen, bijleren, controleren:

 1. Observeren: de schoolleider observeert eerst een les aan de hand van een kijkwijzer die alle relevante indicatoren voor instructiegedrag bevat; dit zijn ook de indicatoren waar de inspectie naar kijkt. De indicatoren bestaan uit vaardigheden die zijn geformuleerd in waarneembare gedragstermen, waardoor ze ook zichtbaar zijn in de klas.
  Er kan voor gekozen worden de leraar vooraf de lijst als zelfevaluatie in te laten vullen.
 2. Waarderen: vervolgens voert de schoolleider een feedbackgesprek met de leraar waarin de focus vooral ligt op de ontwikkeling. De leraar reflecteert dan met de schoolleider of leidinggevende op de les die is geobserveerd en samen maken zij ontwikkelafspraken en leggen die vast in het verslag.
 3. Bijleren: daarna kan de leraar met de ontwikkelpunten gericht aan de slag.
 4. Controleren: tot slot volgt na de ontwikkelperiode een ‘hermeting’, die gericht is op de gemaakte ontwikkelafspraken. Daarmee krijgt de leraar direct feedback op zijn eigen ontwikkeling. En dan kan de cyclus opnieuw beginnen.


WAT LEVERT WERKEN MET VHM OP?

 • De schoolleider krijgt grip op de kwaliteit van het lesgeven.
 • De schoolleider heeft het functioneren van alle leraren op ieder moment overzichtelijk in beeld en kan scholing en ontwikkeling geloofwaardig koppelen aan de vaardigheden die aanscherping behoeven.
 • Het dashboard van de VHM biedt iedere gebruiker inzicht in de stand van zaken op het eigen niveau. De leraar vindt er de eigen observaties, en de schoolleider die van de leraren van de school. De bovenschools directeur heeft inzage in de gegevens van alle scholen.
 • De schoolleider wordt getraind in daadwerkelijk objectief observeren en leert observaties te vertalen naar ontwikkeltrajecten voor leraren.
 • Met de VHM kan van iedere les het bekwaamheidsniveau worden vastgesteld; start-, basis- of vakbekwaam. Daarnaast zijn er diagnosemodellen beschikbaar voor de 21e eeuwse vaardigheden en de uitvoering van het directe instructiemodel.
 • De VHM-training maakt deel uit van de leergang ‘Sturen op kwaliteit in de klas’. Deze leergang dekt het thema ‘Kennis- en Kwaliteitsontwikkeling’ af voor de herregistratie in het Schoolleidersregister. Schoolleiders die de leergang volgen, krijgen extra praktijkopdrachten en colleges en stellen o.a. een reflectieverslag op waarin de eigen leiderschapsvaardigheden in relatie tot schoolontwikkeling met de Vaardigheidsmeter wordt uitgediept. Wie de VHM-training al heeft voltooid, kan bij het volgen van deze leergang vrijstelling krijgen voor de praktijktraining.


GESPREKKENCYCLUS EN BEKWAAMHEIDSEISEN

Gesprekkencyclus

De Wet BIO verplicht de werkgever periodiek met elke werknemer gesprekken dient te voeren over het (toekomstig) functioneren. De gesprekkencyclus voorziet daarom in een pop-gesprek, een of meer functioneringsgesprekken en een beoordelingsgesprek.
Het observeren van leraren met Cadenza VHM levert een goede basis voor het invullen van deze gesprekkencyclus, zoals te zien is in de afbeelding.
De bekwaamheidseisen voor leraren (voorheen ‘SBL-competenties’) bestaan voor een deel uit instructievaardigheden, die worden geobserveerd met de kijkwijzer PO in Cadenza VHM. Daarnaast bevatten de bekwaamheidseisen andere competenties, die zijn opgenomen in een optionele, aanvullende lijst. Met de combinatie van deze twee lijsten voldoet de observatie aan de wettelijke eisen voor een pop-, functionerings- en/of beoordelingsgesprek zoals vastgelegd in de wet BIO.

Ter ondersteuning van de eigen professionalisering kan de leraar ook zelfevaluaties in Cadenza VHM invullen. Daarnaast kan de leraar bijvoorbeeld de Selfcam gebruiken om het verloop van een les in beeld te krijgen of 360 graden feedback vragen.


INVESTEER IN KWALITEIT VAN HET TEAM

Iedere onderwijsorganisatie streeft natuurlijk naar goede onderwijsresultaten, en daarvoor is de kwaliteit van het team is bepalend. Het gaat daarbij niet alleen om de vaardigheden van de leraren, maar bijvoorbeeld ook om die van de schoolleider en van de intern begeleider(s). Behalve voor leraren in het Primair Onderwijs, bevat de Cadenza Vaardigheidsmeter ook kijkwijzers voor:

 • Lerarenondersteuners (PO en (V)SO)
 • Intern begeleiders
 • Schoolleiders
 • Docenten in het VO
 • Pedagogisch medewerkers in de kinderopvang


INVESTEER IN DE KWALITEIT VAN DE SCHOOL

In de Cadenza Vaardigheidsmeter is ook een kijkwijzer voor interne schoolaudits opgenomen, waarmee een school kan worden gescoord op de volgende kwaliteitsaspecten:

 • Onderwijsproces
 • Schoolklimaat
 • Onderwijsresultaten
 • Kwaliteitszorg en ambities
 • Financieel beheer

Een bestuur kan er dus voor kiezen auditteams de ontwikkeling van de scholen te laten volgen.

PO-RAAD

Cadenza VHM is goedgekeurd door de PO-Raad en voldoet dus aan de door de PO-Raad gestelde eisen.


MEER INFORMATIE

Wilt u meer informatie over de Cadenza VHM, dan kunt u contact opnemen met ons.

Deel deze dienst

andere diensten van triqs educatief

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en nieuw voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.