Professionalisering en begeleiding startende leraren

De PO-Raad blijft ook de aankomende periode met OCW in gesprek over de verdere toekomst en uitwerking van de PBSS-regeling (professionalisering en begeleiding starters en schoolleiders). Uit de begroting blijkt dat voor 2024 de bekostiging van ca. €100,- per leerling wordt gecontinueerd.

De PO-Raad heeft eerder al als voorwaarde gesteld dat schoolbesturen zelf, gezamenlijk met hun onderwijsregio, regie moeten kunnen blijven voeren over de besteding van deze middelen. Zo kan er blijvend worden gezorgd voor succesvol strategisch personeelsbeleid door de schoolbesturen. Zo wordt de mogelijkheid om regionale afspraken te maken over de kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding van starters en schoolleiders vereenvoudigd.


De kwaliteit en kwantiteit van de begeleiding van starters

Wist u dat…

• bijna dertig procent van alle leraren kampt met een burn-out?
• nog dit jaar het tekort van tienduizend fte aan leerkrachten een feit is?
• een kwart van de startende leraren binnen vijf jaar het onderwijs verlaat?

ResearchNed heeft onderzoek gedaan naar vertrekredenen uit het onderwijs onder leraren in het PO, VO en MBO. Ten aanzien van startende leraren prijkt hoog in de lijst van de 10 hoofdmotieven de onvoldoende voor begeleiding van startende leraren. Zo hebben ze o.a. het gevoel er alleen voor te staan, missen ze een teamgeest en ervaren ze een gebrek aan begrip en waardering vanuit de directie.


Onderhandelaars akkoord VO 23-24

De sociale partners hebben voor het VO afgesproken dat de startende leraar met een eerste reguliere aanstelling vanaf schooljaar 2024/2025 recht heeft op een 3-jarig inductie programma, inclusief de benodigde tijd. Dit programma moet aan de volgende criteria voldoen waar op schoolniveau nadere invulling aan gegeven wordt:

• Werkdrukvermindering; Het zorgdragen voor een gezond en uitdagend werkklimaat met voldoende tijd en ruimte om te leren: Dit gaat over o.a. het toepassen van de lessenreductie, lessen evenwichtig verdelen, mogelijk geen mentoraat in het eerste jaar etc.
• Enculturatie; Startende leraren ondersteunen en wegwijs maken binnen de school(cultuur)
• Professionele ontwikkeling; Een aanpak voor doorgaande professionalisering van (startende) leraren
• Observatie en begeleiding in de klas;
• Intervisie en gerichte begeleiding.


Startwijzer PO

Een dergelijk onderhandelaarsakkoord is vooralsnog voor het PO niet gesloten. Wel heeft de PO-raad in 2021 de Startwijzer PO geïntroduceerd. Met deze startwijzer kan in beeld worden gebracht hoe startende leraren ingewerkt en begeleid kunnen worden en wat er mogelijk beter kan. Inductie, ofwel inwerktrajecten voor startende leraren, zou zich moeten vertalen in respectievelijk werkdrukreductie (Wong, 2004) en individuele begeleiding van startende leraren door een ervaren collega (Wang, Odell, & Schwille, 2008). Hierbij wordt het belang van systematische lesobservaties en het onderzoeken van de eigen lespraktijk nogmaals benadrukt.


Lesobservatie en onderzoek van de eigen lespraktijk

Al in 2018 bracht de PO-raad de Toolbox Lesobservatie-instrumenten uit. Daarin zijn beide lesobservatie instrumenten van Triqs Educatief, de Cadenza Vaardigheidsmeter (VHM) en Kapablo, als gevalideerde en hiervoor geschikte instrumenten opgenomen.


Human resources management (HRM)

Volgens de PO-raad vindt een goede HRM-praktijk veelal haar basis in de ‘AMO-Theory of Performance’ (Appelbaum, 2000). Deze theorie stelt dat het functioneren van medewerkers een samenspel is van
• hun capaciteiten (Ability);
• hun motivatie (Motivation);
• de aan hen geboden mogelijkheden, die bijdragen aan het behalen van de organisatiedoelen(Opportunity).
De HRM-praktijk wordt dus, ook in onderwijs, pas effectief als op deze drie ‘domeinen’ evenwichtig invloed wordt uitgeoefend (Jackson et al., 2006). Wanneer we dan deze drie domeinen vertalen naar startende leraren betekent dit:

• niet alleen competente medewerkers aannemen, maar er ook voor zorgen dat zij hun competenties voortdurend kunnen blijven ontwikkelen (Ability);
• ervoor zorgen dat inzet en goed functioneren van medewerkers wordt erkend en
beloond (Motivation);
• niet alleen dat medewerkers taken op zich nemen, die bij hun competentie en ambitie horen, maar dat zij ook in staat worden gesteld hun werk naar behoren te doen (Opportunity).

Onze lesobservatie instrumenten zijn specifiek ontwikkeld vanuit het perspectief van
• dit ‘AMO’ samenspel
• de ontwikkeling van het kwaliteitsbeleid van de school
• het toezichtkader Onderwijsinspectie
En ze bieden onderwijsorganisaties de juiste aanknopingspunten voor de ontwikkelingskansen van de leraar.


Interesse?

Ziet u kansen in het inzetten van één van onze observatie instrumenten voor uw organisatie? We gaan graag vrijblijvend met u in gesprek om de mogelijkheden met u te bespreken.

Neem dan voor meer informatie contact op met Marloes Vette of Joost Laninga.

Deel dit bericht

Neem contact met mij op

Wij gebruiken uw gegevens enkel om uw bericht te beantwoorden en niet voor andere doeleinden. Lees meer in onze privacyverklaring.