ALGEMENE VOORWAARDEN

Triqs Educatief BV, Statutair gevestigd te Zwolle, gedeponeerd onder nummer 66810558 op het kantoor van de Kamer van Koophandel.

ARTIKEL 1. DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever; de natuurlijke of rechtspersoon met wie de overeenkomst wordt aangegaan. Diensten; alle door de betreffende vennootschap geleverde producten en diensten, alsmede alle andere door de betreffende vennootschap ten behoeve van een cliënt verrichte werkzaamheden, van welke aard dan ook, daaronder begrepen werkzaamheden die niet op uitdrukkelijk verzoek van een cliënt worden verricht. Opdrachtnemer; Triqs Educatief BV.

ARTIKEL 2. ALGEMEEN

1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, werkzaamheden, offertes en overeenkomsten tussen de opdrachtgever en de betreffende opdrachtnemer inzake de door laatstgenoemde te leveren diensten.

2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen geldig indien partijen deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

3 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald.

ARTIKEL 3. OPDRACHT

Een opdracht komt pas tot stand nadat deze door opdrachtnemer is aanvaard. Indien de opdrachtgever een particulier is, heeft deze gedurende 14 kalenderdagen na het sluiten van een overeenkomst op afstand het recht de overeenkomst op afstand zonder opgave van redenen te ontbinden.

ARTIKEL 4. UITVOERING

1 Geen van de betrokken partijen mag tijdens de duur van de opdracht (uitvoering) personeel van de wederpartijen in dienst nemen of met dit personeel over indiensttreding onderhandelen, dan in overleg met de wederpartij.

2 Beschrijvingen van cursusontwerpen, modellen, technieken, instrumenten, cursusmaterialen (waaronder ook software) die zijn gebruikt tijdens de uitvoering van de opdracht, zijn en blijven eigendom van opdrachtnemer. Openbaarmaking kan derhalve alleen geschieden na verkregen toestemming van opdrachtnemer. De opdrachtgever heeft uiteraard het recht stukken te vermenigvuldigen voor niet-commerciële doeleinden binnen de eigen organisatie en voor zover passend binnen de opdracht. Ingeval van tussentijdse beëindiging van de opdracht is het voorgaande van overeenkomstige toepassing.

3 Opdrachtnemer blijft eigenaar van de aan opdrachtgever geleverde programmatuur met uitzondering van besturingssoftware en informatiedragers waarvan opdrachtgever wel eigenaar wordt.

4 Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot de door haar ontwikkelde programmatuur c.q. alsmede andere voortbrengselen van geest, waaronder auteursrecht.

5 Opdrachtnemer verplicht zich tot het technisch beheer en preventief onderhoud va geleverde programmatuur.

6 Opdrachtgever heeft gedurende de looptijd van de overeenkomst recht op ondersteuning van het gebruik van de programmatuur. Onder deze ondersteuning valt hulp bij en beantwoording van vragen aangaande het normale gebruik, zowel softwarematig als inhoudelijk. Deze ondersteuning wordt middels de helpdesk verstrekt.

ARTIKEL 5. GEBRUIKSRECHT

1 Het is de opdrachtgever niet toegestaan in alle andere gevallen kopieën te maken, deze aan derden ter beschikking te stellen, dan wel ter inzage te verlenen, anders dan na schriftelijke toestemming van en onder de alsdan door opdrachtnemer te stellen voorwaarden.

ARTIKEL 6. HONORARIUM

1 Een door de opdrachtnemer aanvaarde opdracht leidt tot een inspanningsverplichting en niet tot een resultaatverbintenis. Het honorarium van de opdrachtnemer is daarom niet afhankelijk van de uitkomst van de verleende opdracht en wordt behoudens voor het geval zij zich bij het aangaan van de overeenkomst heeft verbonden aan de diensten voor een vast bedrag te leveren, berekend naar het aantal dagdelen dat aan de uitvoering van de opdracht is besteed op basis van de op het moment van uitvoering bij opdrachtnemer geldende tarieven. De tarieven zijn exclusief reiskosten en BTW en kunnen jaarlijks worden aangepast. Werkzaamheden op locatie worden afgerekend op hele dagdelen, terwijl voor werkzaamheden uitgevoerd op het kantoor van opdrachtnemer minimaal een half dagdeel in rekening wordt gebracht.

2 Indien de opdracht zich over een periode van meer dan een maand uitstrekt heeft opdrachtnemer het recht tussentijds facturen al dan niet op voorschotbasis te verzenden.

3 Facturen worden per e-mail toegezonden, tenzij schriftelijk met de opdrachtgever is overeengekomen dat de facturen door de opdrachtnemer per post worden verzonden.

4 Alle in de offerte vermelde prijzen worden jaarlijks gecorrigeerd conform het CBS consumenten prijsindexcijfer alle huishoudens. Als referentiejaar geldt het jaar waarin de opdracht wordt verstrekt.

ARTIKEL 7. BETALING

1 Indien niet uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, dienen betalingen plaats te vinden binnen veertien dagen na declaratiedatum.

2 De betalingen dienen plaats te vinden zonder enige aftrek of schuldvergelijking ten kantore van opdrachtnemer of op een door deze aan te wijzen rekening. In het geval de opdrachtgever ter zake van de uitvoering van de overeenkomst op opdracht-nemer aanspraak, in welke vorm, meent te kunnen doen gelden, ontheft hem dit niet van zijn verplichting tot betaling op de overeengekomen wijze.

3 Opdrachtnemer heeft het recht, indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt, de nakoming van haar verplichtingen uit de overeenkomst op te schorten, totdat de opdrachtgever deze betaling heeft gedaan.

4 Indien de opdrachtgever niet binnen de overeengekomen termijn betaalt is hij, van rechtswege zonder enige voorafgaande ingebrekestelling, in verzuim en heeft opdrachtnemer het recht de opdrachtgever vanaf de dag dat uiterlijk de betaling had dienen plaats te vinden, een rente in rekening te brengen naar een percentage van 3 punten boven de wettelijke rente, onverminderd de haar verder toekomende rechten. Indien opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van opdrachtgever. In ieder geval is opdrachtgever in het geval van een geldvordering incassokosten verschuldigd.

5 De kosten, zowel in als buiten rechte, door niet, niet-tijdige of niet-behoorlijke nakoming van de bepalingen van deze overeenkomst door de opdrachtgever aan opdrachtnemer veroorzaakt, daaronder begrepen de kosten van de rechtskundige raadsman van opdrachtnemer, zijn voor rekening van de opdrachtgever, die zich ten aanzien daarvan zonder voorbehoud gedraagt naar de bonafide opgave van opdrachtnemer. Ingeval de opdrachtgever een door hem aan opdrachtnemer verschuldigd bedrag niet of niet-tijdig betaalt, worden de buitengerechtelijke kosten tussen opdrachtnemer en de opdrachtgever vastgesteld conform de geldende wettelijke regeling.

6 In voorkomende gevallen dient een ingeplande afspraak met een van onze adviseurs minimaal vijf werkdagen van te voren geannuleerd te worden. Indien de afspraak te laat wordt geannuleerd, zal de afgesproken bijeenkomst alsnog in rekening worden gebracht. Dit geldt ook voor annuleringen waarbij sprake is van overmacht. De reden hiervan is dat er tijd is gereserveerd, die niet automatisch opnieuw ingevuld kan worden.

7 Annulering door de opdrachtgever van de overeenkomst tot training is uitsluitend mogelijk bij aangetekend schrijven tot uiterlijk vier (4) weken voor de geplande eerste trainingsdag. Bij annulering tot vier (4) weken voor de eerste cursusdag wordt € 100,- (excl. BTW) in rekening gebracht. Bij annulering vanaf vier (4) weken tot twee weken voor de eerste cursusdag zal 50% van het verschuldigde cursusbedrag als annuleringskosten in rekening worden gebracht. Bij annulering binnen twee (2) weken voor de eerste cursusdag is het volledige cursusgeld verschuldigd en heeft de opdrachtgever geen recht op restitutie van het reeds betaalde bedrag. Annulering door de opdrachtgever van de cursusovereenkomst na aanvang van de cursus is niet mogelijk.

8 In geval van overmacht worden de verplichtingen van de partijen opgeschort. Indien de overmachtstoestand langer dan drie maanden duurt, zal ieder van beide partijen bij de overeenkomst gerechtigd zijn de overeenkomst door een schriftelijke verklaring aan de wederpartij voor het nog niet uitgevoerde gedeelte ervan te ontbinden zonder over en weer tot enigerlei schadevergoeding te zijn gehouden.

ARTIKEL 8. BEËINDIGING OVEREENKOMST

1 De opdrachtgever kan te allen tijde, mits met toestemming van opdrachtnemer, de overeenkomst met directe ingang beëindigen, mits opdrachtgever de door opdrachtnemer gereserveerde capaciteit direct volgend op de datum van beëindiging over de rest van de periode van de overeenkomst voor 50% aan opdrachtnemer met inachtneming van het overeengekomen tarief vergoedt.

2 Opdrachtnemer heeft het recht zich uit een opdracht terug te trekken indien op grond van omstandigheden, die zich aan haar invloed onttrekken, een goede opdrachtuitvoering belemmerd wordt (overmacht). In dit geval is opdrachtnemer gerechtigd het reeds uitgevoerde c.q. uitvoerbare deel te factureren en is opdrachtgever gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

3 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht de overeenkomst met directe ingang te beëindigen door een enkele schriftelijke mededeling bij aangetekend schrijven met bericht van ontvangst aan de opdrachtgever in gevallen dat: a. opdrachtgever niet, niet-tijdig of niet-behoorlijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst nakomt; b. opdrachtgever in staat van faillissement wordt verklaard en/of surseance van betaling aanvraagt.

ARTIKEL 9. AANSPRAKELIJKHEID

1 De aansprakelijkheid van opdrachtnemer voor schade van opdrachtgever die door een verwijtbare tekortkoming van opdrachtnemer c.q. andere omstandigheden die in haar risicosfeer liggen is ontstaan, is beperkt tot het bedrag waarop de door opdrachtnemer gesloten bedrijfsaansprakelijkheids-verzekering in het betreffende geval aanspraak op een uitkering geeft, vermeerderd met het eigen risico onder die verzekering. Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor winstderving, uitval van door haar geleende apparaten en/of programmatuur, stagnatieschade, verlies van gegevens of andere indirecte gevolgschade voortvloeiend uit deze overeenkomst.

2 Wanneer de onder 1 genoemde verzekering niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekering wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van opdrachtnemer beperkt tot het factuur-bedrag dat door opdrachtnemer voor de betreffende opdracht gedurende de laatste 3 maanden in rekening is gebracht bij opdrachtgever.

3 De in voorgaande leden omschreven aansprakelijkheidsbeperking geldt niet voor opzet of grove schuld van medewerkers van opdrachtnemer.

4 Wanneer opdrachtnemer derden moet inschakelen voor de levering van diensten zal zij de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Zij is niet voor eventuele tekortkomingen van deze derden aansprakelijk.

5 Voor alle indirecte schade, waaronder mede begrepen stagnatie in de geregelde gang van zaken in de onderneming van opdrachtgever, op enigerlei wijze verband houdende met, dan wel veroorzaakt door een fout in de uitvoering van de werkzaamheden door opdrachtnemer, is deze nimmer aansprakelijk.

6 Op van derden betrokken producten (o.a. informatiedragers) wordt – onverminderd de overige bepalingen in deze algemene voorwaarden voor zover het mindere betreft – niet meer garantie gegeven dan door de leverancier aan opdrachtnemer wordt gegeven.

7 Opdrachtnemer heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van opdrachtgever ongedaan te maken.

8 Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor beschadiging of teniet gaan van bescheiden tijdens vervoer of tijdens verzending per post, ongeacht of het vervoer of de verzending geschiedt door of namens opdrachtgever, opdrachtnemer of derden.

9 Opdrachtgever vrijwaart opdrachtnemer voor aanspraken van derden welke direct of indirect, middellijk of onmiddellijk met de uitvoering van de overeenkomst samenhangen.

ARTIKEL 10. GEHEIMHOUDING

Opdrachtnemer is verplicht alle vertrouwelijke informatie van opdrachtgever waarover hij in het kader van deze overeenkomst de beschikking heeft gekregen, geheim te houden. Hiertoe zijn met alle betrokken personen geheimhoudingsverklaringen ondertekend.

ARTIKEL 11. GESCHILLEN

1 Indien opdrachtgever van mening is dat Triqs Educatief in gebreke blijft dan heeft de opdrachtgever de mogelijkheid om een klacht in te dienen. Triqs Educatief heeft een klachtenprocedure waarin staat beschreven op welke wijze klachten worden behandeld. De klacht wordt vertrouwelijk behandeld en zal maximaal 5 jaar worden bewaard. Mocht de opdrachtgever van mening zijn dat de afhandeling van de klacht niet voldoende is dan heeft ze de mogelijkheid om een Geschillen Commissie (een onafhankelijke derde) in te schakelen. De klachtenprocedure kan worden opgevraagd bij Triqs Educatief en is beschikbaar via de website.

2 Op de overeenkomst en nadere overeenkomsten tot uitvoering daarvan, is Nederlands recht van toepassing.

ARTIKEL 12. BEVOEGDE RECHTER

Alle geschillen, welke ook, die naar aanleiding van de overeenkomst en nadere overeenkomsten tot uitvoering daarvan tussen partijen ontstaan, zullen bij uitsluiting van elke andere rechter worden beslecht door de bevoegde rechter in het Arrondissement Overijssel, locatie Zwolle, dit onverminderd het recht van partijen op hoger beroep en/of cassatie.